رهن اجاره دفتر کار زرتشت

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فاطمی خ زرتشت غربی خ سوم مجتمع ادا..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . اسپلیت

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; زرتشت نرسیده به بیمارستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; زرتشت غربی تقاطع جویبار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تابلو خور- سند اداری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; فاطمی خ زرتشت غربی خ ی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۲ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ولیعصر خ زرتشت غربی تقاطع فلسطین شمالی ..

کولر . گاز . پکیج

یا ----/۵م----/۵۰م

۶۲ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; زرتشت جنب ک پرستو..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; ولیعصر خ زرتشت غربی ساختم..

کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره دفتر کار |  140 متر

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر بالاتر از زرتشت روبروی پمپ بنز..

کولر . گاز . پکیج

۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ولیعصر زرتشت ک نورب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . مبله

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به زرتشت ک سروش ساخت..

کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ۴راه زرتشت نبش ک س..

کولر . گاز . آسانسور

اسپیلت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; ولیعصر خ زرتشت غربی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۱۱۰ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; زرتشت ک سوم واحد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ولیعصر چهارراه زرتشت نبش ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; زرتشت غربی بین فلسطین و ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ولیعصر چهار راه زرتشت کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۴ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; ولبعصر بالاتر از زرتشت جنب ک ..

کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زرتشت چهارراه زرتشت نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; فاطمی خ زرتشت غربی روبروی بیمارستان مهر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; زرتشت غربی روبروی بیمارستا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; زرتشت روبروی بیمارستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر زرتشت روبروی سینماآفریقا پل..

کولر . گاز

۷۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; زرتشت غربی روبروی بیمارستا..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

زیرهمکف ۸پله به پائین سندتجاری میباشد-اول سنداداری میباشد

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; فاطمی خ زرتشت غربی کوی ی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; فاطمی زرتشت کوی پزشک ..

گاز . فاقد آسانسور

اجاره به آموزشگاه-مورد اجاره ۴اتاق ۳۰و۲۵و۱۵و۱۰متری ازیک واحد۱۵۰متری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ولیعصر خ زرتشت شرقی خ پزشک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; فاطمی زرتشت غربی ساختمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۲۷۰ متر ۹ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; زرتشت کوی پزشک پور شماره ۳۵ م..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; فاطمی زرتشت غربی کوی کامبیز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; ولیعصر خ زرتشت کوی پزشک پور پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۸۰ متر ۵ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; زرتشت غربی جنب بیمارستان مهر ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; زرتشت غربی روبروی بیمارستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ولیعصر زرتشت غربی روبروی بیمارستان م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; زرتشت روبروی بیمارستان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; ولیعصر خ زرتشت غربی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷ پله به پائین

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; زرتشت غربی روبروی بیمارستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ولیعصر خ زرتشت کوی یز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۲۰ متر - طبقه سوم ۲۰ ساله ; زرتشت کوی سرو..

گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . فلت

۲۰ متر - طبقه سوم ۲۰ ساله ; زرتشت کوی سرو..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ; ولیعصر خ زرتشت غربی مجتمع تجا..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

از سن بنا و جهت ملک و تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; زرتشت جنب سینما آفریقا کوی رهبان ک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; فاطمی خ زرتشت غربی جنب بیمارستان مهر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۶ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; زرتشت نبش نور بخش ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۴متر تابلم خور

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ولیعصر زرتشت غربی مجتمع ادا..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۲۶ متر ۳ خوابه ۲۵ ساله ; ولیعصر بالاتر از زرتشت نبش نوربخ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; ولیعصر زرتشت غربی نبش مو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲۴۰ متر - زمین: ۱۱۴ متر ۲۰ ساله ; فاطمی خ زرتشت خ مهدوی کوی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۱۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زرتشت شرقی آپارتمان های بهجت اباد..

گاز . آسانسور . پکیج . مبله

سرایداری- بازسازی--قابل تبدیل-اجاره به خارجی- روباز

۷۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; ولیعصر زرتشت غربی خ مهدوی خ موس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۶۰ متر ۴ خوابه قدیمی ; زرتشت بعد از بیمارستان..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۸۱متر انباری (--/۲ م اجاره --/۳۰ م ودیعه)مسکونی --/۶۰م ودیعه---۲/۵۰۰ اجاره

۹۵ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; ولیعصر زرتشت غربی روبروی بیمارس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; زرتشت ک نور بخ..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله

بازسازی شده

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; فاطمی خ زرتشت غربی خ مهدوی خ موسوی غر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ولیعصر زرتشت کوی نور..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; زرتشت خ فلسطین نبش پرویز ر..

کولر . گاز

۹۱ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; زرتشت غربی روبروی بیمارستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

زرتشت

منطقه 6

شش شهرداری تهران