رهن اجاره دفتر کار بلوار کشاورز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بلوار کشاورز خ قریب ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوارکشاورز نرسیده به جمالزاده ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز خ نادری خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بلوارکشاورز خ دکترقریب ساختمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲۳۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بلوارکشاورز نرسیده به میدان و..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

درحال بازسازی

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; بلوارکشاورز بین کارگر و جمال..

کولر . گاز . آسانسور

مناسب مطب -تزریقات-دارای وسایل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوارکشاورز بین تقاطع کارگرشمالی و جمالزاده خ م..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۳ خوابه ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز بین فلسطین و ..

گاز . آسانسور

مناسب شرکت بازرگانی- م و سند اداری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز نبش دکتر قریب پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰ متر - طبقه سوم قدیمی ; بلوار کشاورز بین جمالزاده و ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مورد اجاره ۳اتاق از واحد ۱۵۰متری میباشد

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; بلوار کشاورز ابتدای فلسطین جنوبی..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوارکشاورز خ نادری خ ح..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوار کشاورز خ ۱۶ آ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوار کشاورز بین وصال و نادری جنب بیمارستان آریا ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

اجاره فقط به پزشک

۱۰۱ متر - طبقه سوم قدیمی ; بلوار کشاورز نبش بهرام نادری جنب ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز خ نادری خ حجت دو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بلوار کشاورز ابتدای فلسطین جنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوارکشاورز بین جمالزاده و کارگرشمالی خ مجید..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

ملک روی مغازه واقع شده

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز نبش جمالزاده طبقه فوقانی املاک دری..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بلوار کشاورز نبش دکتر قریب ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوارکشاورز عبدالله زاده پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بلوار کشاورز خ قریب ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

بازدید با هماهنگی

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز ابتدای خ ۱۶ آذر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوارکشاورز خ ۱۶آذ..

کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز بر خ فلسطین شمالی نبش ع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; بلوارکشاورز خ ۱۶آذ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوار کشاورز نبش جمالزاده پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; بلوارکشاورز روبروی بیمارستان ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . مبله

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز نبش جمالزاده شمالی پ..

کولر . گاز

در کل ۶ واحد-۲پارکینگ

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز خ ط..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴ پله به پائین

۸۰ متر - طبقه اول ۸ ساله ; بلوار کشاورز جنب هتل اسپیناس سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بلوار کشاورز مقابل بیمارستان پارس پ..

گاز . آسانسور . باز سازی شده . مبله

قراداد محضری انجام میشود

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; بلوار کشاورز روبروی بیمارستان اما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره دفتر کار |  56 متر

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; بلوارکشاورز تقاطع جمالزاده ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر - طبقه اول ۹ ساله ; بلوارکشاورز روبروی بیمارستان ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز خ ثابت بین کارگر و جمالزاده ..

کولر . گاز . مبله

تهران رهن اجاره دفتر کار |  55 متر

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز ابتدای دکتر ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه نوساز ; بلوار کشاورز خ فلسطین شمالی خ حجت دوس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز نرسیده به ق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۱ ساله ; بلوار کشاورز دکتر قریب جنب بیمارستان ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۹۷ متر ۹ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; بلوار کشاورز خ کبکانی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز تقاطع دکتر ..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; بلوار کشاورز نرسیده به جمالزاده پلاک ۳۱۰ طبقه فوقانی آ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

نیمه مبله

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; بلوارکشاورز بین جمالزاده وک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; بلوارکشاورز نرسیده به استادقریب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۲پارکینگ-مناسب مطب و شرکت ها

۱۲۶ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز کاخ شمالی خ می..

شوفاژ . کولر . گاز

برق ۳فاز

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز کبکانیان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز روبروی بیمارستان پارس ساختمان ص..

شوفاژ . گاز . آسانسور . فلت

تابلوخور

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ; بلوار کشاورز بین جمالزاده و قریب نرسیده به بیمارست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد-از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۴۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ وصال شیرازی خ بزرگمه..

کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ دائمی نبش مرتضوی پ..

کولر . گاز

۸۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز نرسیده به میدان ..

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاد..

کولر . گاز

چک اجاره دریافت میشود

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بلوارکشاورز خ طوس نرسیده به چهارراه ایتالیا ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

کارهای کم تردد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوار کشاورز خ ناد..

گاز . آسانسور . چیلر

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; بلوار کشاورز نرسیده به میدان خ فلسطین ..

گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . فلت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; بلوار کشاورز بین خ جمالزاده و ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بلوار کشاورز خ فلسطین جنوبی کوی ذاکری بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز بین خ فلسطین شمالی و وصال ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; کشاورز ابتدای فلسطین شمالی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بلوارکشاورز غربی بین جمالزاده و کارگر جنب..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

کلیدنخورده

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بلوار کشاورز خ ناد..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

کلیدنخورده

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم قدیمی ; بلوارکشاورز بین فلسطین و میدان ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; بلوار کشاورز خ ۱۶ آذر پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوارکشاورز دکترقریب بالاترازبیمارستان ..

کولر . گاز

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; بلوارکشاورز خ دکترقریب تقا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۹۲ متر ۴ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ فلسطین کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوارکشاورز فلسطین کوی ذ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوار کشاورز بین بلوار کشاورز و زرتشت خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

نیمه مبله

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز بین تقاطع کارگر و جمالزاده خ شه..

کولر . گاز . مبله

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

با تجهیزات دندانپزشکی

۱۶۵ متر ۵ خوابه - طبقه هفتم قدیمی ; بلوار کشاورز روبروی بیمارستان پارس..

کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۹۰ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بلوارکشاورز خ کبکانیان نبش..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۱۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز خ نصرت کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تبدیل تا ----/۱۰۰م

۱۸ متر - طبقه چهارم قدیمی ; بلوار کشاورز تقاطع کارگر پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . مبله

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۱۳۰متری ۳خوابه میباشد-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۲۷۴ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; بلوارکشاورز کبکانیان پلاک ..

کولر . گاز . پکیج

۲ورودی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; بلوار کشاورز جنب یمارستان اما..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز بین کارگر و جمال..

کولر . گاز

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوار کشاورز تقاطع کارگر جنب کتابفر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از نما و جهت ملک اطلاع نداشتند

تهران رهن اجاره دفتر کار |  61 متر

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوار کشاورز روبروی پارک ل..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز بین ولیعصر و ف..

گاز . آسانسور . پکیج

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بلوار کشاورز خ دکتر قریب نبش صدوقی روبروی بیمارستان ام..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز خ شانزدهم آذر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; بلوار کشاورز اول بلوار کشاورزخ صبای ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; بلوار کشاورز بین جمالزاده و کارگر شمالی روبروی آزمایشگاه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بلوار کشاورز روبروی بیمارستان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۲۰ متر - طبقه اول قدیمی ; بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . تابلو خور

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; بلوار کشاورز نرسیده به جمالزاده پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید پنجشنبه و جمعه-تماس از ساعت ۱۱-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۲۱۸ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ فلسطین شمالی روبروی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲۰۵ متر ۵ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بلوارکشاورز نرسیده به بیمارستان پار..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

انباری داخل واحد

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بلوار کشاورز بین خ قدس و و..

کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر از یک واحد ۲۸۰ متری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولیعصر بلوار کشاورز خ حجت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مناسب تمامی مشاغل

۱۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بلوار کشاورز نبش فلسطین طبقه فوقانی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . فروش با مستاجر

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوار کشاورزجنب بیمارستان ساسان کوی رویان نبش کو..

گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده . مبله

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; بلوارکشاورز جنب بیمارستان امام..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز نبش خ جمالز..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز بین فلسطین و و..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز نبش فلسطین شم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲۲ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز نبش قری..

کولر . گاز . فلت

بازدید با هماهنگی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوارکشاورز خ علیرضا دائمی نرسیده ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بلوارکشاورزخ عبدا.. زاده ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها بی اطلاع

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز خ حجاب کوی پنجم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . مبله

۱۱۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوارکشاورز خ شوریده نبش ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوارکشاورز خ کبکانیان نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

۲۴متر تراس

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴۰ ساله ; بلوار کشاورز ابتدای ۱۶ ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز بین میدان ولیعصر و فلسطین شمالی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; بلوارکشاورز نرسیده به خ کارگر ساختمان پرشکان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز نرسیده به جمالزاده ..

شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل تا --/۹۰م

۱۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; کشاورز خ وصال شیرازی خ ایتالیا ساختم..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بلوارکشاورز نرسیده به جمالزاده پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قابل تبدیل تا--/۹۰م- انباری داخل واحد

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز نرسیده به جمالزاد..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قابل تبدیل تا --/۸۰م

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بلوار کشاورز بین وصال و نادری جنب بیمارستان ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

اجاره فقط به پزشک

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بلوار کشاورز بین جمالزاده و کارگر شمالی روبروی آزمایشگاه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بلوارکشاورز خ کبکانیان کوی فرگاه..

کولر . گاز . آسانسور

یا ---/۱م---/۶۰م

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوار کشاورز فلسطین جنوبی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بلوار کشاورز نبش خ کارگر شمالی ساخ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز تقاطع خ ق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

واحد۶۰متری:----/۵۵م رهن کامل -قابل تبدیل

۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۰ ۳۲ ساله ; ولیعصر بلوارکشاورز کوی معظم کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار کشاورز خ قریب روبروی درب شرقی بیمارستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوارکشاورزغربی تقاطع کا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

تابلوخور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; بلوار کشاورز نبش خ قریب روبروی درب شرقی بیمارستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت مطب

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز بین جمالزاده و کارگر پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بلوار کشاورز ساختمان سام..

آسانسور . پکیج

قابل تبدیل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; بلوارکشاورز نبش خ فلسطین ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بلوار کشاورز تقاطع کشاورز و ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . مبله

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جمالزاده شمالی بلوار کشاورز پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوار کشاورز خ وصال شیرازی تقاطع ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت

۱۱۵ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز خیابان قدس بر خیابان قدس بین خیابان ایتال..

کولر . گاز

قابل تبدیل - مناسب کافی شاپ - کف به دلخواه

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بلوارکشاورز خ عبدالله زاده کوی افش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز بر خ فلسطین شمالی نبش ع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

دارای موقعیت تجاری نیز می باشد

۱۲۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز روبروی وزارت کشاورزی..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; بلوار کشاورز نرسیده به جمالزاده ساختمان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

همکف داروخانه میباشد

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز بر اصلی دکتر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بلوار کشاورز خ شانزدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بلوارکشاورز جنب بیمارستان پارس نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . مبله

۸۰ متر - طبقه سوم ۸ ساله ; بلوار کشاورز بین خ فلسطین و وصال س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز بین کارگر و ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بلوارکشاورز روبروی برج سامان جنب بانک..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

یا۱/۸۰۰--/۲۰م

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

بلوار کشاورز

منطقه 6

شش شهرداری تهران