رهن اجاره دفتر کار بخارست

۲۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; بخارست کوی ۱۴ پلاک هن..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

۳۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; آرژانتین بخارست خ هف..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بخارست روبروی دانشگاه اقتصاد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بخارست خ ۹..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مبلمان اداری- سانترال مرکزی

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; بخارست خ سیزده..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; بخارست خ دهم پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; بخارست خ ۴..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; بخارست ک ۱۳ واح..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بخارست کوی نهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

قابل تبدیل تا ---/۲۰۰ م

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بخارست نبش خ ششم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بخارست کوی دوم..

شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

۳۵ متر - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; آرژانتین خ سوم بخارست پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۱۱۵متری ۲خوابه میباشد

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بخارست خ ششم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۲۰ متر - طبقه همکف ۱۷ ساله ; بخارست ک ششم واح..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

- دوبلکس

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; بخارست خ احمد قصیر خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بخارست ک ۱۴ ..

شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل

۲۵۳ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; بخارست کوی دوازده..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تهران رهن اجاره دفتر کار |  253 متر

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; بخارست کوی سیزد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بخارست کوی دهم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

هرواحد۲پارکینگ

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; بخارست خ احمد قیصر خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۵۵ متر ۶ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; بخارست کوی چهارم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری مشترک

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; آرژانتین خ بخارست کوی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۳۰ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بخارست خ د..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; بخارست ک ۱۳ واح..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۲۰ متر - طبقه سوم ۶ ساله ; بخارست خ ۱۷..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . فلت

۳پارکینگ

۱۴۰ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بخارست ک ۸ ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره دفتر کار |  140 متر

۲۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; بخارست خ ۱۴..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بخارست خ احمد قصیر خ ششم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بخارست نبش خ۱۶ ساختمان پزشکان ..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; آرژانتین بخارست کوچه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۱۱ ساله ; بخارست خیابان ششم نمای ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; بخارست خ احمد قصیر خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بخارست کوی چهارد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بخارست کوی هجده..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بخارست خ احمد قصری خ ششم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در کل ۷ واحد- ۲ انباری

۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بخارست نبش خ ۱۸ ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; بخارست کوی پژوهشکده ۲ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید ازساعت ۱۴الی ۱۷

۱۴۰ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بخارست خ هشت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; بخارست خ هشت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; بخارست کوی اول پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ مشاع

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; بخارست خ هشت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; بخارست خ هفدهم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آرژانتین بخارست کوی هجدهم مط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده . مبله

اجاره فقط به مطب پزشک

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; آرژانتین خ بخارست کوی هجدهم پل..

گاز . آسانسور . چیلر . پکیج

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; بخارست نبش چهاردهم جنب صرافی مهر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده . مبله . تابلو خور

مناسب دفاترهواپیمائی-تابلوخور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آرژانتین خ بخارست نبش خ هجدهم ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۶ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; بخارست خ یازدهم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; آرژانتین خ بخارست نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; آرژانتین خ بخارست کوی چهارم (حس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید از ساعت ۹ الی ۱۸

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; آرژانتین بخارست خ دوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; بخارست خ هجدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۹۰ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; آرژانتین ساعی خ احمد قیصر(ب..

کولر . گاز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; آرژانتین خ بخارست کوی چهارم (حس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید از ساعت ۹ الی ۱۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بخارست نبش خ هجدهم ساختمان جرد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آرژانتین خ بخارست نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۱۴ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; آرژانتین بخارست نبش خ شانزدهم ساخت..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

هرواحد دارای ۲پارکینگ-قابل تبدیل

۳۲۰ متر ۷ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; آرزانتین بخارست خ هف..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۳پارکینگ

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; بخارست کوی چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۱۲۲ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; بخارست خ ششم پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابلیت ۵خواب

۱۱۸ متر ۲ خوابه ۱۷ ساله ; بخارست ک دوم پلاک هن..

گاز . آسانسور . پکیج

۳۲۰ متر ۷ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; بخارست خ هفدهم..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۳پارکینگ -تا--/۵۰درصد قابل تبدیل

۳۲۰ متر ۷ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بخارست خ هفده..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۳۲۰ متر ۷ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; آرژانتین خ بخارست خ هف..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۳پارکینگ-قابل تبدیل تا--/۷۰۰م

۱۶۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; آرژانتین بیهقی کوی چهاردهم بخارست پلا..

گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت . ورودی مجزا

مناسب آزمایشگاه و داروخانه و محضر و... - درب مستقل - ۱۰پله به پائین

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; بخارست کوی دوم روبروی اورژانس بی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۲۳۵ متر ۶ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بخارست خ۴ پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون یکطرفه

۱۷ ساله ; بخارست خ چهارم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; آرژانتین بخارست خ ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۸۶ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; بخارست خ۱۰..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; بخارست ک ۱۴..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; بخارست کوی چهارم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲پارکینگ

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; آرژانتین خ بخارست کوی ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بخارست ک ۱۳ واح..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مستخدم زیر زمین

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; بخارست خ یکم پلاک ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ توافقی

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بخارست کوی دهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۹۵ متر ۵ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بخارست خ هشتم ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

مناسب شرکتها

۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بخارست کوی هشتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بخارست خ ۱۴..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بخارست نبش خ ۱۸ ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۲۰ متر ۷ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بخارست خ ۱۷..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۲۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بخارست کوی چهاردهم..

کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۴۸ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بخارست نبش هجدهم ساختمان..

کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بخارست ک ۸ ..

گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; آرژانتین خ بخارست نبش کوی هجده..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; بخارست کوی دوم ساختمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بخارست بر بخارست نبش خ ۱۸ ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بخارست خ ۱۸ ساختمان ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; بخارست خ شانزدهم پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

یا ---/۴م---/۴۰م

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۷ ساله ; آرژانتین خ شانزدهم بخا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . اسپلیت

۲۸۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بخارست کوی دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۵ متر - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بخارست خ ۱۸ ..

گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بخارست خ ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه دوم سندی-پارکینگ مشترک

۱۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; آرژانتین بخارست ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۲پارکینگ-بصورت غیرمبله:۹۰۰م رهن کامل

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بخارست خ ششم ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . مبله

درکل ۶ واحد-با کمسیون کامل -۵۰ متر انباری

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ; بخارست خ ششم..

شوفاژ . کولر . گاز

از سن بنا اطلاع نداشتند

۳۲۰ متر ۷ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; آرژانتین خ بخارست خ هف..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳پارکینگ

۳۲۰ متر ۵ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بخارست خ هفدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; آرژانتین خ بخارست کوی پژوهشگاه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; بخارست کوی دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بخارست خ مقدس چها..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; بخارست نبش کوی نهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; آرژانتین خ بخارست خ هج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جهت مطب - بازدید با هماهنگی

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بخارست کوی ششم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

بازدید با هماهنگی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

بخارست

منطقه 6

شش شهرداری تهران