رهن اجاره آپارتمان دروازه شمیران

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی انتظاری کوی شاملو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ شهید ابراهیم بیانی کوی ..

کولر . گاز

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۶ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان کوی زم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد خ کلهر ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

انباری داخل واحد-اجاره به خانواده مذهبی بدون ماهواره

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ ابن سینا کوی..

کولر . گاز

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دروازه شمیران خ فخرآباد روبروی اد..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران تقاطع قائم وکشمشی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروازه شمیران خ سادات کوی افر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران میدان ابن سینا خ بیانی خ مترجم مدنی خ شاملو بن ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید خ افراسیابی پ..

کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل کوی پرستار..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل کوی پرستاری خ احمد..

کولر . گاز

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ واس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی کوی ۸متری درخت..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

یا ----/۱م----/۱۰۰م

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ مجاهدین اسلام کوی قائم نب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ گودرزی کوی حاج علیرضائی کوی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دروازه شمیران خ زرین نعل کوی دوم ب..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران بالاترازپل چوبی خ محمدعلی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; دروازه شمیران میدان ابن سینا خ بیانی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید نبش چوبینه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; دروازه شمیران خ کفائی امانی کوی خ..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; دروازه شمیران خ ناطقی (خورشید) نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  85 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ ایران کوی سجادیان بن بست صاحب ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۸ ساله ; دروازه شمیران سعدی شمالی خ هدایت بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی کوی مدنی کوی شاملو ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی ن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

قابل تبدیل تا--/۸۵م

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران نرسیده به چهارراه فخرآباد کوی حاجی باباش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی..

کولر . گاز . آسانسور

بازدید۶تا ۸

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروازه شمیران خ هدایت خ ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; دروازه شمیران کوی نصرآبادی کوی نجفی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران کوی حاج باباشم..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۲۰۵ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دروازه شمیران فخرآباد خ سادات نبش امامی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۳پارکینگ

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی انتظاری بن بست..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل پلاک..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ حاتم تهرانی مقدم بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دروازه شمیران چهارراه فخرآباد کوی حاج باباشیمرانی کوی مینو ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دروازه شمیران خ خورشید کوی ..

کولر . گاز

یا ----/۵۵م رهن کامل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پیچ شمیران خ دروازه شمیران خ مازندران خ شاملو ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مشاع میباشد

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ روشند..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروازه شمیران ابتدای شریعتی خ عباسی اصف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; انقلاب دروازه شمیران خ مازندران کو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی کوی مترجم مدنی کوی شاملو بن ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه سوم رویتی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران میدان ابن سینا خ مازندران ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران میدان ابن سینا کوی بیانی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دروازه شمیران هدایت مراد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروازه شمیران میدان ابن سینا خ خورشید ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ صفای غربی خ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ کفائی امانی بن بس..

کولر . گاز

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ شهید بیانی خ مترجم مدنی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران کوی حاج باباشم..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی کوی منوچهری کوی مترجم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  50 متر

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دروازه شمیران خ مازندران کوی ا..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; دروازه شمیران کوی سلیمانی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد کوی هفدهم بن بست او..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروازه شمیران روبروی خ بهار کوی نفیس..

گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دروازه شمیران خ ایران کوی میراس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ اعلائی کوی حاجی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران پل چوبی کوی..

کولر . گاز

طبقه اول:(۱/۳۰۰م---/۴۰م)

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت کوی..

کولر . گاز . اسپلیت

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ خورشی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران کوی نصرآبادی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ کفائی امانی کوی ناظرزا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی ..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; دروازه شمیران خ اعلائی کوی ثقفی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دروازه شمیران زرین نعل کوی پرستاری کوی قناری..

کولر . گاز

۱۳۳ متر ۲ خوابه ۱۴ ساله ; دروازه شمیران زرین نعل کوی ناظر زا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ کفائی امانی کوی ناظرزاده ک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی کوی مترج..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی نصرآبادی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دروازه شمیران زرین نعل بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ نورمحمدی ک..

کولر . گاز

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ اع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد روبروی اداره برق..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ شهید همایون ناطقی روب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

انباری داخل واحد

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان جنب کوی شهید تهر..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دروازه شمیران میدان ابن سینا روبروی ایستگاه دروازه شمیران خ..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

پارکینگ مشاع

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل کوی ناظر زا..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; دروازه شمیران کوی شیرعلی رضایی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

ورودی مجزا

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید خ زرین خامه کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران خ انتظاری کوی ام..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان پ..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۸

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی کوی ۸متری درخت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ ساد..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دروازه شمیران خ روشندلان پلاک..

کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۲انباری-ورودی مجزا

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دروازه شمیران کوی زرین نعل کوی قدوسی مقدم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دروازه شمیران فخرآباد کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران خ هدایت کوی اعلایی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی کوی مترج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید ازساعت ۱۸

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دروازه شمیران خ هدایت خ اعلائی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ مسعود نرسیده به ک د..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دروازه شمیران خ همایون خ ناطقی کوی چوبینه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

بازدید با هماهنگی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران مازندران کوی انتظاری بن بست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی استنکافی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل کوی قد..

کولر . گاز

انباری بدلخواه

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران خ هدایت کوی علائی پل..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; دروازه شمیران فخرآباد خورشید شهیداستنکافی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۸۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ ناطقی غربی(خورشی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران برادران کفایی (زرین نعل) روبروی مسجدامام حسین کو..

کولر . گاز . ورودی مجزا

با درب های مستقل-۵۰متر مجموع همکف و زیر زمین میباشد

۱۰۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی انتظاری خ زرین نعل (برادرا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دروازه شمیران بالاترازپل چوبی خ اسکوئی بن بست گر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران فخرآباد ک حاجی بابا شمیرا..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; دروازه شمیران کفائی امانی بن ب..

کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره فقط به زوج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ شهیدناطقی کوچه چ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی تهرانی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

نوساز ; دروازه شمیران خ هدایت مراد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد خ ۱۵ بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ همایون ناطقی پل..

کولر . گاز . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی نص..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی کوی مترج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره حداکثر به ۳نفر دارای فرزند دختر

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروازه شمرون خ فخرآبادی ساخ..

کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید نبش کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; دروازه شمیران خ مازندران خ زرین نعل خ پرست..

کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید جنب دبیرستا..

گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دروازه شمیران خ ناطقی ک و..

گاز . آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان کوی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دروازه شمیران خ سادات ک امامیه نبش ک شی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل ۶۰م.ت پیش ۳۰۰هزار اجاره

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران فخرآباد ک حاجی بابا ..

کولر . گاز

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران ک نصر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; دروازه شمیران خ فخر آباد خ شهید کله..

گاز . آسانسور . پکیج

قابل تبدیل

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید ک واسعی بن بست خ..

کولر . گاز

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد خ ۱۵ بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دروازه شمیران روبروی مترو شهدا خ برادران زرین..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸مترانباری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران خ فخر آ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران فخرآباد ک حاجی بابا ..

کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ فخراباد ک ..

گاز . آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران میدان ابن سینا کوچه وا..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۷ متر انباری بزرگ

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; دروازه شمیران خ فخر آباد روبروی اد..

شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی کوی مترج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید ک واسعی بن بست خ..

کولر . گاز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران میدان ابن سینا کوچه وا..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; دروازه شمیران خ فخر آباد روبروی اد..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل ک انتظاری ک شام..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد پلاک..

کولر . گاز

بازسازی شده

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد نبش ک..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی جزئی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دروازه شمیران بعد از ۴ راه فخر آباد ک حاجی ب..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دروازه شمیران

منطقه 12

دوازده شهرداری تهران