رهن اجاره آپارتمان خواجه نظام

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه نظام کوی تیموری پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; خواجه نظام کوی جهان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مجرد موجه اجاره داده میشود

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام کوی محلوجیان پور پلا..

کولر . گاز

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی هجرتی بن بست کشاورز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نامجو خواجه نظام الملک کوی هجرتی بن بست ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; خواجه نظام کوی انارکی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه نظام کوی عزیزآبادی فراهانی بن بست یکم شم..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

تحویل ۲ماه آینده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; خواجه نظام کوی نو..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه نظام کوی عزیزآبادی فراهانی بن بست یکم شما..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

تحویل ۲ماه آینده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی گلپایگانیها پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; خواجه نظام ایستگاه مدرسه کوی ..

کولر . گاز . اسپلیت . پکیج

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; خواجه نظام کوی قیداری نبش کوی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; خواجه نظام کوی قیدا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; خواجه نظام خ بازرگا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

درحال بازسازی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی شایقی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سپاه بزرگراه صیاد شیرازی خ خواجه نظام کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

اجاره به کارمند مجرد آقای موجه

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; خواجه نظام کوی انار..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی دقت کوی اسکندری..

کولر . گاز

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; خواجه نظام کوی موثق کوی صادقی کوی رفی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; خواجه نظام خ شهید هوشنگ ..

کولر . گاز

به مجرد اجاره داده نمیشود

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; خواجه نظام خ ماندگار کوی یوسفی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام کوی پورمند پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی تیموری بن بس..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار کوی بهرامی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ خواجه نظام کوی بور..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی شهید..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; سوهانی خ معلم خ خواجه نظام کوی دقت پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; خواجه نظام کوی ۴..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه ۱۵ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان نبش کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; خواجه نظام کوی دقت نبش گلپایگانی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شریعتی خواجه نظام ۱۰متری ا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره فقط به زوج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام خ ارامنه پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; خواجه نظام کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ شیخ صفی بین انارکی و ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره به مجرد اقا نیز داده میشود

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; خواجه نظام الملک شهید اجاره دار خ..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خواجه نظام کوچه قائم م..

کولر

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; خواجه نظام نرسیده به اقبالی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; خواجه نظام خ بازرگا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج حافظ کل قرآن یکسال بصورت رایگان

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; خواجه نظام نبش کوی هوشنگ نوری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  50 متر

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; خواجه نظام خ شهدا کوی امیرمتقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مسترروم

هرواحد۲ انباری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; خواجه نظام کوی باقرزاده پلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی شانزدهم پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; پلیس خواجه نظام کوی ارام..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار نبش کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ مشاع

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; خواجه نظام کوی نورانیان کوی دنیائی بن بست اول غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ ارامنه پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه نظام کوی باقرزاده پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پلیس خواجه نظام کوی جهانبین روبروی مسجد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی پورمند پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; خواجه نظام بن بست معصومی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه نظام کوی انار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شریعتی خواجه نظام خ ماند..

کولر . گاز

فقط خانواده

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; خواجه نظام کوی دقت پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۶۰ متر ۱ خوابه ۱۰ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان نبش کو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; خواجه نظام کوی دق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; خواجه نظام کوی شهید تیموری بن بس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; خواجه نظام کوی شهدا بن بست پنج..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نامجو خ خواجه نظام..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی بهشتی کوی قائم مق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ هوشنگ نوری ۶متری ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام بالاتر از شیخ صفی روبروی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; خواجه نظام کوی حمیدی کوی جهانگیر بن ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶پله به پائین

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی ماندگ..

کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه نظام کوی پورمند پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

پارکینگ توافقی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خواجه نظام بالاتر از ۱۰متری ا..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; خواجه نظام نرسیده به سه راه عظیم پور روبرو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی اقبالی بن بست نوروز..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; خواجه نظام کوی جهانی پل..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی ماندگار پلاک..

کولر . گاز

به مجرد موجه اجاره داده میشود

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; خواجه نظام خ باقرزاده بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان بن بست کیوا..

کولر . گاز . آسانسور

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; خواجه نظام کوی مطهری پلاک ..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان کوی انجم شعاع ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام کوی قیدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه نظام کوی باقرزاده نبش کوی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام کوی پورم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; خواجه نظام کوی بوریائی پلا..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه نظام کوی انار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ۱/۸۰۰م----/۷۰م

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; خواجه نظام کوی بازرگ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ جهان بین کوی حمد..

کولر . گاز . مبله

باکمیسیون کامل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی غفا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; خواجه نظام کوی انارکی بن بست ها..

کولر . گاز

۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; خواجه نظام باقرزاده مهدی ص..

کولر . گاز

سرویس مشترک

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان خ افشار کوی رسو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; سپاه خ خواجه نظام خ انارکی پلا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; خواجه نظام معلم بعداز کوی ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; خواجه نظام کوی بازرگان بن بس..

کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ..

کولر . گاز . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; خواجه نظام کوی اروج..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام خ ماندگار کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی اروج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی وهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی معلم خواجه نظام کوی سم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

کولر . گاز

۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; خواجه نظام خ اجاره دارک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره حداکثر به ۲ نفر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان بن بست ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان بن بست کی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۱ الی ۱۹

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; خواجه نظام کوی شایگ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; خواجه نظام خ محلوجیان پور بن ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه نظام چهارراه شیخان کوی..

کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; خواجه نظام کوی ماندگار بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; خواجه نظام چهارراه شیخان ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان کوی رسول ..

کولر . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; خواجه نظام خ بازرگا..

کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه نظام کوی تیموری نبش بن بست فرز..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه نظام کوی آذروند پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

تهران رهن اجاره آپارتمان |  50 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان کوی افشار بن بست ح..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; خواجه نظام کوی جهانی پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; خواجه نظام الملک بعد از چهار راه شیخ صفی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شریعتی خواجه نظام اجاره دار نرسیده به چهارراه شیخ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان خ شهید ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

در کل ۱۰ واحد- مورد تکواحدی

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی جهان بین روبروی مسجد..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; خواجه نظام کوی بوریائ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی ماندگار ۳متری ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; خواجه نظام پائین تر از چهارراه شیخان بن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; خواجه نظام کوی ۴۵ پل..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پلیس خ خواجه نظام خ ماند..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خواجه نظام کوی شهید..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سپاه خواجه نظام کوی طا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

قابل تبدیل-اجاره فقط به زوج

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; خواجه نظام کوی طاری پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه نظام خ شایقی خ صادقی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا ۱/۵۰۰م---/۵۰م- قابل تبدیل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; خواجه نظام ابتدای پلیس کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; خواجه نظام کوی احمد ط..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; خواجه نظام خ اجاره دار ده متری ارامنه نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی ازساعت۷ بعدازظهر به بعد-به مجرد خانم اجاره داده نمی شود

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه نظام اجاره دار روبروی کوچه شایگان ..

کولر . پکیج

پارکینگ مزاحم

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی محلوجیان پور بن ب..

کولر . گاز

اول سندی میباشد

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه نظام کوی شهید بابک ..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; خواجه نظام کوی تیمو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ بازرگا..

کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید بعدازظهرها ۱۸الی ۲۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; خواجه نظام کوی نورانیان پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ باقرزاده نبش کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; خواجه نظام کوی پن..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; خواجه نظام کوی بازرگا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۰۹۱۲۱۵۰۴۳۷۵ با هماهنگی مستاجر

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; خواجه نظام بن بست آریا پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی نورانی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

در کل یک پارکینگ- باپارکینگ:(۱/۹۰۰م---/۵۰م)

۷۵ متر ۲ خوابه ۱۲ ساله ; خواجه نظام الملک نرسیده به چهارراه شیخ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵متری:(۱/۳۰۰م---/۲۰م)

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

خواجه نظام

منطقه 7

هفت شهرداری تهران