رهن اجاره آپارتمان خواجه نصیر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه نصیر کوی معززی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی ابتدای خواجه نصیر ن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرد اجاره داده میشود

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی خ خواجه نصیر طوسی غربی کوی مستقیمی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; خواجه نصیر نرسیده به میدان سپاه پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; خواجه نصیر روبروی مخابرات کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه نصیر شرقی کوی م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; طالقانی خواجه نصیر غربی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر کوی معززی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; خواجه نصیر بین سه راه طالقانی و میدان سپاه کوی مستقیمی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نصیر کوی حسینی پلاک ۱۳ ور..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; خواجه نصیرالدین طوسی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; خواجه نصیر سه راه طالقانی کوی شایا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید ازساعت ۱۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیرالدین طوس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نصیر کوی حسینی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شریعتی خواجه نصیر خ مقدم کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نامجو خواجه نصیر کوی سعید ..

کولر . گاز . فروش با مستاجر

۱۴۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; خواجه نصیر کوی غزنو..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نصیر کوی شهید مو..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; خواجه نصیر شرقی کوچه داستا..

کولر

بازدید ۱۰ صبح الی ۱۲و ۶ الی ۸

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; خواجه نصیر کوی معرفت پل..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; خواجه نصیر خ سلمان فارسی کوی زعفران ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر مستقیمی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; خواجه نصیر خ معززی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; خواجه نصیر کوی مستقیمی کوی ن..

کولر . گاز

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سپاه خ خواجه نصیرالدین غربی خ مستقیمی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; خواجه نصیر کوی فرزانه بن بست گلشن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; خواجه نصیر کوی غزنوی پل..

کولر . گاز . آیفون تصویری

انباری کاذب

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه نصیر کوی حسینی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; خواجه نصیرشرقی کوی فلاح بن بس..

کولر . گاز

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; خواجه نصیر خ سلمان فارسی کوی زع..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه نصیر کوی فلاح کوی ..

کولر . گاز

۶پله به پایین

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; خواجه نصیرالدین خ مستقیمی کوی نام ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . دوربین مداربسته

دوم سندی-قابل تبدیل تا --/۵۰م ودیعه ۹۰۰اجاره

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; خواجه نصیر بالاتر از مدنی کوی حسینی بن ب..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه نصیرک فل..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی خ طالقانی خ خواجه نصیر کوی مستقیمی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

در کل ۸ واحد

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سپاه خ خواجه نصیر شرقی بن بست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی خواجه نصیر خ مقدم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

طبقه سوم:(---/۱۷۰م رهن کامل)- پارکینگ حیاط-قابل تبدیل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; خواجه نصیر کوی حسین..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر ک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نصیر کوی فلاح کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج یا مجرد خانم

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه نصیر کوی معززی بن بس..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ خواجه نصیر کوچه معززی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نصیر کوی کفائی شیرمنش کوی س..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; خواجه نصیر روبروی مخابرات کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نصیر کوی مستقی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده . درب ضد سرقت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خواجه نصر آمل کوی مستقیمی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; خواجه نصیر کوی حسینی بن بست آرا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فقط اجاره به زوج ۲ نفر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سپاه خ خواجه نصیر کوی مستقیمی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۴پله به پائین

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خواجه نصیر نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به مجرد

۲۵ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; خواجه نصیرخ باباخانلو ک ۱۸ نبش ب..

شوفاژ . کولر . گاز

به مجرد اجاره داده نمیشود

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; سپاه خواجه نصیر کوی قربانی کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری

انباری داخل واحد

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه نصیر خ مقدم کوی شهید بیطرفان پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; خواجه نصیر عشرت آباد میدان سپاه..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی ابتدای خواجه نصیرخ رحیمیان بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شریعتی خ خواجه نصیر غربی کوی شهید مستقیمی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; خواجه نصیر خ آمل کوی شامب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; خواجه نصیر شرقی نرسیده به میدان سپاه مقابل کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; خواجه نصیر کوی معز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; خواجه نصیر خ سلمان فارسی کوی حسن زاده ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی۷۷۵۵۳۱۲۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; خواجه نصیر کوی داستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; خواجه نصیرالدین طوسی خ سرباز کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره فقط زوج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خواجه نصیر کوی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا ---/۵۰م ودیعه ---/۶۰۰اجاره

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; خواجه نصیرالدین طوسی خ سرباز ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره فقط زوج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سپاه خ خواجه نصیر شرقی جنب مخ..

کولر . گاز

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر خ مقدم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۲مترانباری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه نصیر خ سلمان فارسی بن بست قاضی ز..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه ۸ ساله ; خواجه نصیر طوسی کوی ا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰متری : اجاره ۷۵۰و ----/۵م ودیعه

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; خواجه نصیر کوی پوراسفندی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; خواجه نصیر خ سرباز ک بهشتی کوچه قام مقامی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه نصیر میدان سپاه خ مستقیمی..

گاز . آسانسور . پکیج

کلا۳واحد-ط۲موجود

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خواجه نصیر خ مقدم ک فرز..

شوفاژ . کولر . گاز

کمسیون فقط ۵۰۰هزارتومان داده میشود

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; میدان سپاه خواجه نصیر بن بست بلور پ..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; میدان سپاه خ خواجه نصیرشرقی کوی فل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سپاه خ خواجه نصیرالدین شرقی کوی نوید قرب..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سپاه خواجه نصیر نرسیده به میدان سپاه کوی مستقیم..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; خواجه نصیر خ حقوقی ک نو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; خواجه نصیر کوی حسینی بن بس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شریعتی خواجه نصیر پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

تا --/۱۰ م قایل تبدیل

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; خواجه نصیر سلمان فارسی کوی ظ..

کولر . گاز

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سپاه خ خواجه نصیر کوی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تبدیل به ---/۸۰م رهن کامل

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر کوی رح..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; خواجه نصیر میدان سپاه خ سرب..

کولر . گاز

قابل تبدیل

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خواجه نصیر خ سپاه کوچه فروردین بن بست بوس..

شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر خ مقدم کوچه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

فقط زوج

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی ۴راه طالقانی خ شهید محمدرضا طاهر..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; خواجه نصیر نرسیده به م سپاه ک مستقیمی بن بست..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; خواجه نصیر خ سلمان فارسی قاضی زاده..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه نصیر خیابان سرباز نبش کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; خواجه نصیر خیابان آمل خ مستقی..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; خواجه نصیر کوی مستقیمی کوی ن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; خواجه نصیر کوی حسینی بن بس..

کولر . گاز

چندپله به پائین

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه نصیر میدان سپاه ابتدای خ سپ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . پکیج

ط ۲و۵ موجود - ط ۵ قابل تبدیل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; خواجه نصیر کوی رحیمیان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

حداکثر ۴نفر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه نصیر خیابان سرباز نبش کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; خواجه نصیرالدین طوسی سه راه طالقان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; طالقانی خواجه نصیر کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر کوی معززی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۶ ساله ; خواجه نصیر ۴ راه سرباز ک نصی..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه نصیر کوی محمودی درخش (شایان) ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خواجه نصیر طوسی کوی فلاح کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; خواجه نصیرجنوبی ک شیرمنش بن بست ..

کولر . گاز

بازسازی شده

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خواجه نصیر میدان سپاه خ سرباز ( باباخانلو ) ..

کولر . گاز . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; خواجه نصیر عشرت آباد میدان سپاه خ حسینی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سپاه خ سرباز کوی نج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; خواجه نصیر ک حسی..

گاز . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; نامجو خواجه نصیر خ سلمان فارسی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; خواجه نصیر کوی مستقیمی پ..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۹ ساله ; خواجه نصیر خ سپاه خ زیبا ک رحیمیان..

کولر . گاز

بازسازی شده

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; خواجه نصیرکوچه شهید حسینی بن بس..

کولر . گاز . آسانسور

نقاشی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خواجه نصیر میدان سپاه خ سرباز ک س..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; خواجه نصیر شرقی بین گرگان و مدنی بن ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

خواجه نصیر

منطقه 7

هفت شهرداری تهران