رهن اجاره آپارتمان خواجه عبدالله

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ گلایل بن بس..

کولر . گاز . باز سازی شده

۴ پله به پائین

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله ابوذر غفاری ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی کامل/حداکثر ۵ نفر باشند

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; خواجه عبدالله کوی چهاردهم کوی زروا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; خواجه عبدالله نرسیده به عراقی روبروی قنادی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذر جنوبی پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شریعتی خواجه عبدالله کوی چهاردهم بن..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; خواجه عبد الله تیسفون خ هیرمند نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; خواجه عبدالله انصاری ابوذر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله خ بیستم کوی سنگر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله جنب داروخانه پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . مبله

باکمیسیون کامل

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; خواجه عبدالله خ شانزدهم بن ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

تهران رهن اجاره آپارتمان |  113 متر

۱۱۵ متر ۳ خوابه نوساز ; خواجه عبدالله کوی چهاردهم کوی زاوش پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ ایروان..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; خواجه عبدالله انصاری خ ابوذر شمالی پ..

گاز . آسانسور

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه عبدالله ابوذر غفاری..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ گ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; تیسفون ابتدای خ گل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; خواجه عبدالله انصاری کوی هشتم کوی عط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت بازدید هماهنگی با ۲۲۸۶۲۱۲۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; خواجه عبدالله کوی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل ۱۶ واحد

تهران رهن اجاره آپارتمان |  60 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; خواجه عبدالله خ چگینی (بیستم) خ جوا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; خواجه عبدالله شانزدهم بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; خواجه عبدالله انصاری خ چگینی خ جوانه کوی فر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

یا ۲/۲۰۰م----/۸۵م

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه عبدالله ابوذرجنوبی کوی ششم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; خواجه عبدالله خ رودخانه بن ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; خواجه عبدالله روبروی داروخانه متین پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله ابوذر غفاری ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۶ ساله ; خواجه عبدالله تیسفون نبش ا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; خواجه عبدالله خ هشتم کوی زرنگار پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون ابتدای..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه عبدالله کوی نهم بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه عبدالله ابوذر جنوبی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; خواجه عبدالله خ رحیمی کلور کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه درکل ۲۵ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذرشمالی ک رود..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; خواجه عبدالله خ مرا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری..

کولر . گاز . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۸۰ متر ۱ خوابه ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذرغفاری جنب فروشگاه کورو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

قراردادکوتاه مدت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله روبروی پمپ بنزین پارک کوروش کوی آری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

اجاره کوتاه مدت

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سیدخندان خواجه عبدالله خ رودخانه کوی زوار..

کولر . گاز

۱۰پله به پائین-مناسب دانشجو

۸۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شریعتی خواجه عبدالله جنب تالار سپیده ..

شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ هیرمند ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; خواجه عبدالله ابوذرغفاری شمالی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; خواجه عبدالله ک نهم بن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; خواجه عبدالله خ رحیمی کلور کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ بیستم کوی سنگسر بن بست حسین..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; خواجه عبدالله تیسفون کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سیدخندان خ خواجه عبدالله بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه عبدالله خ ابوذر شمالی کوی رود..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; خواجه عبدالله خ ابوذر کوی ششم پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

انباری مشترک

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری جنوبی کوی ش..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; خواجه عبدالله کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۶ ساله ; خواجه عبدالله انصاری خ ابوذرغفاری ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری جنوبی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; خواجه عبدالله بن بست عطار کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

جهت بازدید هماهنگی با خانم مهاجر ۰۹۱۰۸۶۲۰۲۳۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون کوی ایرو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; خواجه عبدالله کوی هشتم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ۲۰بن بست مهر..

شوفاژ . کولر

۴پله به پایین

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه عبدالله خ شانزدهم کوی ز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه عبدالله انصاری کوی ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

به مجرد اجاره داده نمیشود-بازدید با هماهنگی بعدازظهرها

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; خواجه عبدالله بن بست محله پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سیدخندان خواجه عبدالله تیسفون کوی هیرمند..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله کوی سیزدهم ارژنگ شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه عبدالله کوی هفتم نبش ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه عبدالله خ ایر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

بازدید با هماهنگی زنگ نگهبان

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری کوی ششم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; خواجه عبدالله خ هشتم بن بست ی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; خواجه عبدالله کوی هش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

قابل تبدیل تا---/۱۰۰م

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله کوی عطا پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; خواجه عبد الله خ تیسفون پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خواجه عبدالله نبش خ چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; خواجه عبدالله خ شهید رحیم کلور بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره فقط به زوج

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; خواجه عبدالله ابوذر شمالی کوی ذکائی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله . مسترروم

اجاره به مجرد موجه

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; خواجه عبدالله کوچه چگینی بن بست گل مریم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ هجد..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۶ ساله ; شریعتی خ خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری جنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری شمالی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; پاسداران خ خواجه عبدالله کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۶پله به پائین

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; خواجه عبد الله خ نهم بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; خواجه عبدالله کوی د..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده . لابی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; خواجه عبدالله خ رحیمی ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

جهت بازدید هماهنگی با ۰۹۱۲۰۸۸۳۷۰۰

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; خواجه عبدالله خ پنجم پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله کوی هشتم کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ بیستم بن بست مه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی خواجه عبداله کوی ۸ فرعی..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; خواجه عبدالله کوی پیر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سیدخندان خ خواجه عبدالله کوی دو..

شوفاژ . کولر

پارکینگ با توافق - بازدید با هماهنگی قبلی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله جنب بیمارستان رسالت کوی زرنگا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; خواجه عبدالله انصاری کوی نهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله کوی بیستم کوی سنگ سر ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; خواجه عبدالله کوی چهاردهم پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; خواجه عبدالله خ پنجم خ شانزدهم بن..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; خواجه عبدالله کوی شان..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه عبدالله کوی بیستم کوی مرجان کوی ف..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه عبدالله خ تیسفون کوی سوم پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کلیدنخورده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه عبدالله خ چهاردهم کوی زرنگا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سیدخندان خواجه عبدالله کوی چگینی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی-قرارداد۹ ماهه

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه عبدالله انصاری کوی هجدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; خواجه عبدالله ابوذر جنوبی ک کری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ مدائن..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ گلایل ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره حداکثر به ۳نفر

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . گرمایشی از کف

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; خواجه عبدالله خ شانزدهم نبش زادمه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; خواجه عبدالله ابوذر جنوبی کوی کریمی یا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; خواجه عبدالله خ رحیمی کلور کوی رضائی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; خواجه عبد الله کرمی خ ۱۴ کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه عبدالله خ ابوذر جنوبی کوی یاراندی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; خواجه عبدالله کوی پنجم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذرغفاری پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه عبدالله خ مدائن پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; خواجه عبدالله روبروی کوی شا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون کوی گلایل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; سیدخندان خ خواجه عبدالله روبروی قناد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون کوی ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; خواجه عبدالله خ شهیدعر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; خواجه عبدالله بین خ دوازدهم وچهارد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سیدخندان خ ابوذر جنوبی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; خواجه عبدالله نرسیده به عراقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; خواجه عبدالله خ پنجم کوی د..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه عبدالله کوی نهم بن ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سیدخندان تقاطع خواجه عبد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ ا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; خواجه عبدالله خ هشتم کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله انصاری کوی دهم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری کوی هشتم ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

انباری کاذب-اطلاع دقیق نداشتند

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; خواجه عبدالله خ رحیمی کلور بن بست دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فقط اجاره به خانواده مذهبی محجبه -به زوج اجاره داده میشود

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه عبدالله بالاتر از تقاطع بنی هاشم کوی مق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله انصاری خ تیسفون ایوان مدائن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; خواجه عبدالله ک ۱۴کوی زاب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه عبدالله کوی چهاردهم کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذر جنوبی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سیدخندان خواجه عبدالله ابوذرغفاری جنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  130 متر

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله ابوذرشمالی کوی دوازد..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه عبدالله کوی هفتم پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; خواجه عبدالله خ رودخانه بن ..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه عبدالله ابوذرغفاری جنوبی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; خواجه عبدالله کوی زادمهر ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

خواجه عبدالله

منطقه 4

چهار شهرداری تهران