رهن اجاره آپارتمان خرمشهر

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر کوی سراب نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; آپادانا خ نوبخت کوی سوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; خرمشهر خ عربعلی کوی ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی سیزد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خرمشهر خ نوبخت کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; خرمشهر خ عربعلی کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; خرمشهر روبروی نوبخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خرمشهر خ عربعلی خ سیز..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۷ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی سی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهشتی خ خرمشهر خ نیلوفر کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر روبروی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; خرمشهر نبش نیلوف..

کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

پارکینگ توافقی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; خرمشهر نیلوفر کوی چها..

کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی ابراهیمی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ صابونچی کوی کردبچ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ گلشن ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ میناب ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . مسترروم

کنتور آب مستقل میباشد

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; خرمشهر نوبخت خ دوم پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . مسترروم

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; خرمشهر خ مرغاب کوی هف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; خرمشهر خ مهناز کوی کردبچه پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ نیلوفر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

باکمیسیون کامل

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خرمشهر خ مرغاب کوی کر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; خرمشهر خ صابونچی کوی عی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; خرمشهر خ مرغاب کوی فیر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خرمشهر خ عربعلی کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ مشاع میباشد-۰۹۱۲۵۱۰۰۷۶۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ ن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; خرمشهر خ مهناز خ مهماندوست پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خرمشهر خ نوبخت نبش ن..

کولر . گاز

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خرمشهر نیلوفر کوی سیز..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی سیز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; آپادانا خرمشهر بالاتر از خی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مبله

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی اول پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷مترانباری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; آپادانا خ نوبخت خ پانزدهم خ نست..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; خرمشهر کوی میناب پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرد اجاره داده نمیشود

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; عباس آباد خ مهناز کوی چه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; خرمشهر خ نوبخت خ دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; آپادانا خ نوبخت خ چها..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; خرمشهر عربعلی کوی چهارم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خرمشهر خ عربعلی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ----/۲۸۰م رهن کامل

۲۲۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; خرمشهر خ هویزه جنوبی نرسیده به خ..

شوفاژ . گاز . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ گلشن خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ عربعلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; سهروردی خ خرمشهر خ مرغاب کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خرمشهر روبروی رستوران جام جم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ عشق یار کوی دهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ فرهاد کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قرارداد ۱۰ماهه

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; بهشتی خ مهناز خ خرمشهر خ صابونچی کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; خرمشهر خ صابونچی کوی پنجم..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

مبله

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; خرمشهر نوبخت نبش نه..

کولر . گاز . فلت

درب مستقل-۳پله به پائین-اجاره به خانم مجرد

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; خرمشهر نیلوفر کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قابل تبدیل-----/۵۰ م--۸۰۰/ ۲ م اجاره

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; خرمشهر خ نوبخت خ سیزدهم پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; سهروردی شمالی خرمشهر نوبخت کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵۰ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ اشتیاق می..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶پله به پائین

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خرمشهر گلشن گلزا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

قابل تبدیل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; آپادانا خ نوبخت کوی چه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به خانواده حداکثر ۳ نفر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; خرمشهر نبش مهناز (صابو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; آپادانا خ نیلوفر ک د..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تبدیل ۵۰م ۲/۸۰۰م

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; آپادانا نوبخت نسترن شرقی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; خرمشهر مهناز شهید ایاضی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; سهروردی خ خرمشهر خ نوبخت کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴۰مترانباری-یا ---/۳م---/۶۰م

۱۵۵ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی آپادانا نبش ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم اسپیلیت - قابل تبدیل-۲پارکینگ

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خرمشهر نبش قبرزاده..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; خرمشهر خ عربعلی کوی ن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحد۱۱۰متری:--/۲۵۰م رهن کامل-قابل تبدیل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ آپادنا خ نوبخت ک ۱۰ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; آپادانا مهناز کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; خرمشهر نبش دشت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . ورودی مجزا

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۴ ساله ; آپادانا نیلوفر کوچه ی..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; خرمشهر خ مرغاب خ هفتم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خرمشهر کوی ویدا پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۱۶۷ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خرمشهر نوبخت کوچه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل داده نمیشود.

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; سهروردی خرمشهر نیلوفر کوی چهارم می..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; خرمشهر خ گلشن کوی گلز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۲ ساله ; خرمشهر نوبخت خ عربعلی کوچه ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه ۵ ساله ; خرمشهر سیبویه کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; آپادانا نیلوفر کوچه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خرمشهر خ دشتک نبش کوی فی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خرمشهر خ قنبرزاده شمالی نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی سی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی ابراهیمی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; خرمشهر نوبخت خ یکم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; خرمشهر مرغاب کوی هف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; خرمشهر خ گلشن کوی گل..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; آپادانا نیلوفر ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر کوی دواز..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سهروردی شمالی خ خرمشهر نوبخت کوی هفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خرمشهرشهید عربعلی کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ نوبخت ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

کمیسیون کامل-بصورت مبله کامل نیز اجاره داده میشود-انباری داخل واحد

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی آپادانا خ گلشن کو..

شوفاژ . کولر . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی از ساعت ۲ تا ۴ تماس گرفته نشود

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر کوی شانز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶پله به پائین

۱۵۰ متر ۶ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آپادانا قنبرزاده ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل . مبله

بازسازی-

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; آپادانا خ نیلوفر ک ۱۲ پلاک..

کولر . گاز

بازسازی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; آپادانا بر خ نیلوفر..

گاز . پکیج

بازسازی شده -قابل تبدیل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; آپادانا نوبخت کوچه د..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی ۱۰ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; آپادانا بر خ نیلوفر..

گاز . پکیج

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آپادانا خ نوبخت کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ آپادانا..

شوفاژ . کولر

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بهشتی خ خرمشهر خ عربعلی کوی ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خرمشهر خ عربعلی کوی یاز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آپادانا خ مهناز ک ۱..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خرمشهر نوبخت کوی هفتم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آپادانا خ نیلوفر ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; آپادانا خ مهناز ک..

شوفاژ . کولر . آسانسور

قابل تبدیل

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۶ ساله ; آپادانا نبش ک..

شوفاژ . کولر

بازسازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; آپادانا خ عربعلی..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی کامل شده

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ عشق یار (نیلوفر)..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل-گودمن-۲پارکینگ-۱۶مترانباری-هماهنگی با ۰۹۱۹۸۲۱۳۲۰۹

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; سهروردی خ خرمشهر خ مرغاب کوی ایازی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; خرمشهرخ نیلوفر کوی دهم پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خرمشهر نوبخت نبش دهم پل..

کولر . گاز . پکیج

پارکینگ باتوافق

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; آپادانا خ نوبخت کوی سیز..

کولر . گاز

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی یکم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ باتوافق

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; آپادانا خ نوبخت کوی چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۳ ساله ; آپادانا خ نیلوفر کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ باتوافق

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی شهیدشو..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; خرمشهر خ مهناز هشتم پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; خرمشهر خ نیلوفر هشتم پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; خرمشهر خ مهناز کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; آپادانا خ مهناز ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; خرمشهر بعد از خ مهناز پلاک ۲۰۴ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; آپادانا خ عربعلی کوچه دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; صابونچی کوی مهماندوست پل..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; خرمشهر میدان نیلوفر کوی چهاردهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آپادانا نبش قنبرزاد..

گاز . پکیج

۸۱ متر ۲ خوابه نوساز ; سهروردی شمالی آپادانا خ نوبخت کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; آپادانا خ مهناز کوی چهارم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین-قابل تبدیل تا --/۴۰م ودیعه ۱/۸۰۰م اجاره

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سهروردی شمالی خ آپادانا خ نوبخت پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; سهروردی آپادانا نوبخت نس..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی ،

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آپادانا خ نوبخت کوی شانزدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; آپادانا روبروی نیلوف..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

بازسازی شده -

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آپادانا انتهای خ شهید عربعلی (نوبخت) خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; آپادانا نبش قنبر ز..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آپادانا نیلوفرهشت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل- بازدید با هماهنگی زنگ ۶

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; آپادانا خ صابونچی کوچه مهماندوست ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

نقاشی شده

۲۷۵ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; آپادانا نبش ویدا ط فوقانی ..

گاز . پکیج . مبله

قابل تبدیل - - بازسازی شده - اسپیلت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; آپادانا مهناز ک ۵ پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آپادانا خ مهناز کوی مب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید ۱۷الی ۱۹

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

خرمشهر

منطقه 7

هفت شهرداری تهران