رهن اجاره آپارتمان جیحون

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; جیحون خ کارون جنوبی کوی م..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; جیحون خ برادران عرب کوی ام..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . چیلر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; آزادی خ جیحون خ تیموری خ گلستانی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جیحون نرسیده به خ سپه کوی ف..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; جیحون تقاطع طوس وکارو..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جیحون خ مرتضوی کوی سماوات کوی راهپی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جیحون زنجان جنوبی نرسیده ب..

کولر . گاز

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جیحون خ رنجبر کوی نوروزی کوی ف..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶مترانباری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; جیحون بین امام خمینی و مالک اشتر کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; جیحون خ مرتوضی خ صاحب الزمان کوی قال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; جیحون خ مرتضوی کوی اعتماد تبریزی پ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; جیحون خ کارون بالاترازمرتضوی کوی آ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جیحون کارون بالاتر از پهارراه بهنود نبش ..

کولر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جیحون خ حسان الدین خ افت..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جیحون خ مالک اشتر بین جیحون و یادگار کوی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲انباری

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جیحون خ هاشمی بین کارون وقصرالدشت نبش ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جیحون خ کاظمی کوی علیرضا ر..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جیحون بالاتر از خ هاشمی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره به زوج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جیحون خ تیموری نرسیده به گلستانی بن ..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; جیحون خ خوش نرسیده به مرت..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  80 متر

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; جیحون بین مالک اشتر و مرتضوی کو..

کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جیحون خ مالک اشتر کوی اتابکی فرع..

کولر . گاز

انباری کاذب

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جیحون کارون ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; جیحون کوی غلام..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جیحون مرتضوی کوی عباس ز..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; جیحون خ کارون بالاتر از بوستان کوی سنجنی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; جیحون کارون کوی شهر..

کولر . گاز

انباری کاذب

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; جیحون خ هاشمی جنب بانک پاسا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; جیحون خ هاشمی خ امیر کاشانی خ حسین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; جیحون بالاتر از مرتضوی بالاتر از سه راه ص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; جیحون نرسیده به دامپزشکی کوی شعبان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; جیحون نرسیده به مالک اشتر کوی افخمی بن بست س..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جیحون کوی پردیس نبش کوی ..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; جیحون مرتضوی بالاتراز کارون نرسیده به خ جیحون کوی ن..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; جیحون خ سپه کوی پالیزبان کوی فتح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; جیحون خ حسام خ طاهریان کوی..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; جیحون کمیل بین جیحون وکارون کوی موحدی مه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جیحون چهارراه گلستانی خ میرسلطانی کوی رو..

کولر . گاز

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جیحون نرسیده به خ هاشمی کوی شهید جو..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جیحون خ مالک اشتر بین کارون و قصرالدشت کوی الله و..

کولر . گاز

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جیحون کوی ودادی نیا بن بست اول شرق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; جیحون کمیل بالاترازجیحون کوی موحدی مهر ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; آزادی خ جیحون خ تیموری کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; جیحون خ سپه بین یادگار و جیحون کوی..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جیحون خ امام خمینی کوی آزا..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; آزادی خ جیحون خ بهنو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; جیحون مالک اشتر نرسیده به یادگار کوی مردانی ن..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; جیحون خ هاشمی بین یادگار و جیحون ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جیحون خ کارون نرسیده به هاشمی کوی فر..

کولر . گاز

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; جیحون هفت چنار خ حسام الدین کوی یزدان پنا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جیحون کوی ناصری پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد-پارکینگ مزاحم

تهران رهن اجاره آپارتمان |  51 متر

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جیحون نرسیده به هاشمی کوی ..

کولر . گاز

بازدید ازساعت ۱۸

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; جیحون خ هاشمی کوی بیات خ اردیبه..

کولر . گاز . آسانسور . مبله

اجاره فقط به یک خانم

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; جیحون بین طوس ودامپزشکی کوی بیا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; جیحون خ مالک اشتر هشت متری مسعودی ..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به زوج یامجرد موجه

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; جیحون خ مرتضوی هشت متری مسعود بن ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; جیحون خ طوس بین کارون وقصرالدشت نبش ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

اجاره به کارمند

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جیحون یادگار امام خ دستغیب کوی هادی حمیدی..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; جیحون بالاتر از چهارراه امام خمینی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; جیحون خ مرتضوی کوی مقدسی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جیحون خ مرتضوی نبش خ مقدسی س..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; جیحون خ کارون بین امام خمینی و هاشمی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۲۷ متر - طبقه اول قدیمی ; جیحون خ یادگار امام خ هاشمی کوی..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; جیحون استادمعین نرسیده به یادگارامام خ امیر کا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جیحون بالاتر از دامپزشکی کوی..

کولر . گاز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; جیحون بالاترازدامپزشکی کوی آشنائی کوی معینی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; آزادی خ جیحون بین دامپزشکی کوی زارع ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جیحون بالاتر از دامپزشکی کوی اول پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جیحون بین دامپزشکی و هاشمی کوچه ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جیحون خ مرتضوی کوی اعتماد تبریز..

کولر . گاز

انباری کاذب

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جیحون بین دامپزشکی و هاشمی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

قرارداد۶ماهه

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جیحون کمیل جنب تعمیرگ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; جیحون بالاتر از مرتضوی کوی هز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جیحون یادگار امام خ طوس شرقی پل..

شوفاژ . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; جیحون کارون نرسیده به دامپزشکی کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; جیحون کمیل پارک رضوان کوی شیرین کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جیحون نرسیده به طوس کوی خان..

کولر . گاز

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; جیحون بالاتر از تقاطع بهنود کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; جیحون دامپزشکی پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; آزادی خ جیحون بین دامپزشکی و هاشمی کوی آذربایج..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه دوم رویتی

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آزادی خ جیحون خ مرتضوی خ صاحب ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; جیحون خ هاشمی کوی بیات کوی مردادشرقی ..

گاز . فاقد آسانسور

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جیحون خ نوری خ حسینی کوی غلام..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جیحون خ زنجان جنوبی بین طوس وبهنود..

کولر . گاز

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; جیحون مرتضویی کوی مح..

کولر . گاز . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; آزادی خ جیحون خ مالک اشتر بین جیحون و کار..

گاز . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; جیحون خ هاشمی کوی معین فر بن بست شعبانی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; جیحون خ مالک اشتر کوی توکلی زاده بن بست سوم ش..

کولر . گاز . آسانسور

جهت بازدید هماهنگی با آقای اسدیان ۰۹۳۶۸۵۵۷۰۴۰ و ۶۶۸۳۰۹۷۹

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جیحون بین طوس و دامپزشکی کوی بیات کوی بهاگیر بن بست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بهنود بین کارون و قصر ا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جیحون گلستانی خ حسینی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; آزادی خ جیحون خ بهنو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ با توافق

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جیحون بالاترازطوس کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آزادی خ جیحون کوی عطا..

کولر . گاز

۵۸ متر ۲ خوابه نوساز ; جیحون خ برادران عرب کوی ام..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جیحون مالک اشتر کارون کوی بوذری پل..

کولر . گاز . اسپلیت

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; جیحون بین دامپزشکی و هاشمی کوی ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; جیحون خ رنجبر خ نوروزی جنب پمپ بنزین کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶مترانباری

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; جیحون کوی خان آبادی کوی خوش دامن پ..

کولر . گاز

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جیحون بالاترازمالک اشتر خ مرتضوی کوی عرب ملک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; خوش بین مرتضوی ومالک اشتر ک ساز ور..

کولر . گاز . آیفون تصویری

-تبدیل تا ۵م -با تخفیف - کمد دیواری

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیر همکف ۱۷ ساله ; سپه تقاطع خوش جنب مسجد م..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; بعد از سپه ک خلج معصومی ..

کولر . گاز

کمد دیواری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; مرتضوی بین قصر الدشت وکارون نبش بن ب..

کولر . گاز

نقاشی شده -کمد دیواری

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; طوس بین جیحون وکارون واح..

کولر . گاز . آسانسور

نقاشی شده -کمد دیواری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; مرتضوی بعد از جیحون سه راه صاحب الزمان ک..

کولر . گاز

کمد دیواری - ط۲ رهن کامل ۳۳ غیر تبدیل زیر بنا ۵۵ با امکانات بالا بالکن دارد

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; رودکی نرسیده به هاشمی ک اسکویی ک ه..

کولر . گاز

کاغذ دیواری شده زوج یا خانواده بدون بچه -کمد دیواری- تبدیل به ۳۰م۴۵۰

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دامپزشکی بین جیحون ویادگار ک امام ..

کولر . پکیج

زنگ ط۱ برای بازدید -کمد دیواری - تبدیل تا ۵م

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; بین بهنود وطوس ک خان بیگی ..

کولر . گاز

کمد دیواری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; مالک اشتر بین جیحون ویادگار نبش ک..

کولر . گاز . آسانسور

با هماهنگی ۶۶۳۷۴۰۴۹ مستاجر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سپه بین خوش وقصر الدشت روبروی ایران خو..

کولر . گاز

با تخفیف - کمد دیواری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بوستان بین رودکی وخوش ک..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دامپزشکی نرسیده به قصر الدشت ک ز..

کولر . گاز

بازسازی شده -کمد دیواری

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; جیحون مرتضوی کوی خان آبادی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خ سپه نرسیده به یادگار ک روغنی بن ..

کولر . گاز

کمد دیواری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; مرتضوی بعد از جیحون خ صاحب الزمان ک ..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; جیحون خ بوستان نرسیده به کارون ک محمد نبی فرعی بخشی..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سپه بین جیحون ویادگار ک حصارکی ب..

کولر . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

تبدیل تا ۳۰م

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; طوس بین کارون وقصر ال..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مرتضوی بعد از جیحون ک سماوات کو..

کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; جیحون بین مرتضوی وکمیل ک پ..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; رودکی بین هاشمی وبوستان ک..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جیحون خ برادران عرب کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; سپه بین جیحون ویادگا..

کولر . گاز

ترجیحا زوج

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دامپزشکی بعد از جیحون ک شریفی..

کولر . گاز

کمد دیواری

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; کمیل وکارون ک گرو..

کولر . گاز

کمد دیواری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دامپزشکی بعد از جیحون ک محمودی ..

کولر . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سپه بین جیحون ویادگار ک اتاب..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; دامپزشکی نرسیده به یادگار ک محس..

کولر . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دامپزشکی بعد از جیحون ک صاد..

کولر . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

کمد دیواری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; مالک اشتر بین خوش ورو..

کولر . گاز

قابل تبدیل تا۳۰م - کمد دیواری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; طوس نرسیده به قصر الدشت ۱۰متری احمدی بن ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری

کمد دیواری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جیحون بین هاشمی وسپه ک طب..

کولر . گاز

کمد دیواری تبدیل تا ۱۴م

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; کلهر بین نواب ورودکی ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; مرتضوی بعد از جیحون ک تقوی زاد..

کولر . گاز

کلید دست واحد ۱۲ است - کمد دیواری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; قصر الدشت بعد از بهنود ک ..

کولر . گاز

تبدیل به اجاره بیشتر - کمد دیواری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; جیحون بعد از مالک اشتر ک ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; بوستان بین خوش و رودکی ..

کولر . گاز

تبدیل تا۱۵م - بازسازی نقاشی شده

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; مرتضوی بعد از جیحون ک خان ..

کولر . آیفون تصویری . پکیج

تبدیل به ۳۰م رهن و۳۰۰اجاره

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; سپه ویادگار ک ازادگان ..

کولر . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

کمسیون یکطرفه تبدیل تا۴۰م رهن و۱۵۰ اجاره -کمد دیواری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; قصر الدشت بعد از هاشمی ک جواد..

کولر . گاز . آیفون تصویری

کمد دیواری فقط مجرد خانوم تا۳نفر یا زوج -تبدیل تا ۲۰م

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دامپزشکی نرسیده به جیحون و..

کولر . گاز

تبدیل تا۲م

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هاشمی نرسیده به جی..

کولر . گاز . آیفون تصویری

تبدیل تا ۲م -هماهنگی با ۰۹۱۲۷۲۹۷۲۹۰ اقای امینی

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; رودکی نرسیده به دامپزشکی ک مهتاب ک س..

کولر . گاز

هماهنگی با ۰۹۱۳۷۵۸۲۲۵۹

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; مرتضوی نرسیده به صاحب الزمان ک..

کولر . گاز

-۱۰متر حیاط - قابل تبدیل به اجاره بیشتر

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; بوستان بین قصر الدشت وکارون ک اسد الهی..

کولر . گاز . آیفون تصویری

کمد دیواری

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سپه بعد از جیحون ک حصارکی ک ف..

کولر . گاز

نقاشی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سپه بین یادگار و جیحون خ اتاب..

کولر . آیفون تصویری . پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

جیحون

منطقه 10

ده شهرداری تهران