رهن اجاره آپارتمان ارسباران

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ارسباران چلچله ارغ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سیدخندان خ ارسباران کوی چلچله..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سیدخندان خ ارسباران خ چلچله خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

تهران رهن اجاره آپارتمان |  125 متر

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ارسباران کوی عطا..

کولر . گاز

بازسازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ارسباران عطار غر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سیدخندان خ ارسباران خ طوطی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پله به پائین

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; سیدخندان خ ارسباران کوی بلبل پل..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; جلفا خ ارسباران کوی پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

یا ----/۴م----/۱۰۰م

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; سیدخندان خ ارسباران کوی سیمرغ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ارسباران چلچله ارغ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سیدخندان خ ارسباران خ عطار غربی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه اول بازسازی شده:( ----/۲۵۰م رهن کامل-قابل تبدیل)

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; ارسباران ک عطا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سیدخندان خ ارسباران خ چلچله خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سیدخندان ارسباران کوی شفاپی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; شریعتی خ ارسباران کوی عطار پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه سوم سندی- اجاره به خانواده حداکثر با یک بچه

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سیدخندان خ ارسباران کوی ارغوان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; جلفا ارسباران شفاپی پلاک ..

گاز . آسانسور . گرمایشی از کف

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ ارسباران کوی ستاری بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سیدخندان خ ارسباران پیشداد بن ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

اجاره به زوج یا آقای مجرد

۷۵ متر ۱ خوابه قدیمی ; جلفا خ ارسباران خ پیشداد بن بست نر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; جلفا خ ارسباران کوی بلبل پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سیدخندان خ ارسباران کوی ارغوان تقاطع یکم..

شوفاژ . کولر . گاز

۲انباری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سیدخندان خ ارسباران خ چلچله کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جلفا ارسباران کوی عط..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲ ساله ; شریعتی خ جلفا خ ارسباران کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سیدخندان ارسباران نیلگون خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ جلفا خ ارسباران کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ارسباران خ سیمرغ خ گلزار خ چلچله کوچ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; جلفا کوی در..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

ی درب ریموت

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ارسباران کوی عطا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جلفا ارسباران خ عطار کوچه چلچله کوچ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سیدخندان خ ارسباران بن بست باز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

یا ۱/۴۰۰م---/۲۰م

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; ارسباران سیمرغ غرب..

کولر . گاز

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; جلفا خ پیشداد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; سیدخندان ارسباران کوی شفاپی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ ارسباران خ کاویان غر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; جلفا ارسباران کوی ش..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . درب ضد سرقت

، ،درب ریموت ،

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جلفا خ ارسباران خ سیمرغ نبش گلزار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سیدخندان خ ارسباران خ چلچله کوی پروانه ضلع جنوبی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سیدخندان ارسباران بین پارک و ن..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جلفا سیمرغ شرقی ..

کولر . گاز . فن کوئل

،درب ریموت

۱۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۶ ساله ; جلفا خ قناری غربی بن ب..

کولر . گاز . فن کوئل

قابل تبدیل

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ارسباران کوی پرس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; ارسباران ک دانش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سید خندان خ ارسباران ک س..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; جلفا خ ارسباران کوی دانش پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

ارسباران

منطقه 3

سه شهرداری تهران