رهن اجاره دفتر کار وزراء

۷۰ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; وزراء نرسیده به بهشتی روبروی سین..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

بازسازی- مناسب تجهیزات پزشکی

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; وزراء کوی شانزدهم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; وزراء کوی سوم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; وزراء خ شانزدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; وزراء نبش خ ۳۷..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزرا نبش خ ۳۷..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه هشتم ۱۷ ساله ; وزراء نبش کوی یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۲۶۴ متر ۶ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; وزراء خ هفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۱۴۵ متر ۵ خوابه - طبقه چهارم ۲۶ ساله ; وزرا بین خ ۹ و ۱۱ پلاک ه..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; وزراء نبش کوی شانزدهم طبقه فوقانی دفتر خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزرا نبش خ ۳۷..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۷۰ متر - طبقه ششم نوساز ; وزراء کوی شانزده..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . فلت

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; وزراء خ دهم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; وزراء خ ۲۱ پلاک هنگ..

کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; وزراء خ پنجم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

قسمتی از دفتر اجاره داده میشود

۱۴۰ متر ۵ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; وزرا بین خ نهم و یازدهم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

شبکه-کابل کشی دوربین

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء کوی ششم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تماس ۹الی ۱۷

۱۰ متر - طبقه دوم ; آرژانتین خ وزراء کوی پنجم پل..

گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . مبله

مورد اجاره ۱ اتاق از واحد ۸۰متری ۳خوابه میباشد-اجاره فقط به دفتر وکالت-از سن بنا اطلاع نداشتند

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; وزراء روبروی کوی ۳۷ پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; وزراء خ هشتم واحد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; آرژانتین خ وزراء روبروی کوی۳۷ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

ازتعداد کل واحدهااطلاع نداشتند

۷۰ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; وزراء نرسیده به بهشتی روبروی سین..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

بازسازی- مناسب تجهیزات پزشکی

۲۵۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزرا خ۹ پ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; وزراء بین نهم ویازده..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

یک سالن منشی - بازسازی شده مدرن و بسیار شیک

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; وزراء خ دهم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; وزراء خ هشتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۷ ساله ; وزراء نبش خ یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; وزراء خ بیستم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء نبش خ ۳۷ پلاک۱..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; وزراء خ خالد اسلامبولی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تابلوخور

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; وزراء نرسیده به بهشتی روبروی سینما آزادی..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۲۰ ساله ; وزراء نبش خ یکم پشت سینما آز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; وزرا خ ۷ ..

کولر . گاز

اسپیلت باز سازی

۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; وزراء نبش کوی ۲۴..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۵۴ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزرا خ۹ پ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزرا نبش خ ۳۷..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; وزراء کوی هجدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۹ ساله ; وزراء خ خالد اسلامبولی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . تابلو خور

مناسب تمامی مشاغل

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; وزراء خ دهم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۵۴ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزرا خ۹ پ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; وزراء خ هفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . ورودی مجزا

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; وزرا خ هفتم پلاک۲..

کولر . گاز . اسپلیت

۸پله به پائین

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; وزراء خ یکم پلاک ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۲۳۹ متر ۷ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء کوی ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; وزراء جنب بیمارستان گان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; وزراء خ پنجم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء نبش خ ۳۷..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲۵۳ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزراء خ نهم ..

شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۰ متر - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; وزراء خ سوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

مورد اجاره ۲۰متر ازیک واحد۹۰ متری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; وزراء نبش خ یکم برج س..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

اجاره یکسال پیش دریافت میشود

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; وزراء کوی ۲۳ روبروی پارک ساعی..

گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

۱۸۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; وزراء خ هشتم ..

آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; وزرا خ یازدهم بن بست نیل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . مبله

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء نبش خ ۳۷..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۹ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; وزراء نبش کوی ۲۵ پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مبله

لابی من-۲پارکینگ

۱۰ متر - طبقه دوم ; آرژانتین خ وزراء کوی پنجم پل..

گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . مبله

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۸۰متری ۳خوابه میباشد-اجاره فقط به دفتر وکالت

۱۲۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; وزراء نبش یازدهم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; وزرا نرسیده به بهشتی روبروی سین..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

جواز اداری و پزشکی

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; وزراء نبش خ ۳۷..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; وزراء کوی ۲۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۳ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; وزراء خ هجدهم..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بامبلمان اداری اجاره داده میشود

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; وزراء کوی ۲۱ پلاک هن..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; وزراء خ هجدهم ..

شوفاژ . کولر . گاز

تماس از ۱۰تا ۱۷

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مناسب شرکت ها

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء بالاتر از ۳۷..

کولر . گاز . آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء نبش خ ۳۷..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; وزراء خ بیستم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۱۸۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; وزراء انتهای خ دهم نبش ی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

بازسازی شده

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; وزراء کوی پنجم پلاک ۲۵ طب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; وزراء کوی سوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; وزرا نرسیده به بهشتی روبروی سین..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

مناسب تجهیزات پزشکی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; وزراء روبروی کانون (انجمن ایران آمری..

گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۲۰سال سابقه هواپیمائی-مناسب جهت دندانپزشکی و مطب

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; وزراء نبش ۳۷ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۵۵۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; وزراء خ یازدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; وزراء خ ۲۳ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; وزراء خ هجدهم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; بهشتی خ یکم وزرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; وزرا نبش خ ۳۷..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; وزراء خ هجدهم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; وزرا خ۳ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; وزراء نبش خ یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

--/۱۰۰م ودیعه --/۲م اجاره مبله

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; آرژانتین خ وزراء خ ۲۱ پلاک..

گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۰ ساله ; وزرا جنب مسجد ولیعصر وپارک س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۲۶۱ متر ۲ خوابه نوساز ; وزراء کوی یازد..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵واحد با هم

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراءکوی ۴ کوی نا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۰ ساله ; وزراء جنب مسجد ولیعصر و پارک ساعی بر..

شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

۲آسانسور

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; وزراء کوی پنجم..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۵ ساله ; وزراء جنب مسجد ولیعصر و پارک ساعی بر..

شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت . مبله

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; وزرا خ۱۸ واحد۶..

شوفاژ . کولر . گاز

باز سازی

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; وزراء خ هفتم ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۲۳۶ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; وزرا کوی یکم ..

گاز . پکیج

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء خ بیستم کوی گ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ و انباری مشاع میباشد

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; وزرا خ هجدهم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; وزراء کوی سوم پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

مناسب مطب

۱۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; آرژانتین خ وزراء کوی بی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

با۳ پاکینگ

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; وزراء خ هفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; وزراء خ ۲۳ پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸ ساله ; وزراء نبش خ یکم برج ست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۷ ساله ; وزراء خ ۲۷ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

مورد اجاره دواتاق از واحد ۲۰۰متری ۵خوابه میباشد- اجاره به مشاغل کم تردد

۲۰۶ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; وزراء کوی ششم کوی دل ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; گاندی وزراء ساختمان..

شوفاژ . گاز . آسانسور . مبله

۲۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزراء خ ۲۱ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲پارکینگ

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; وزرا کوچه پنجم پلاک ۲۵ طب..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; وزراء خ چهارم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

انباری داخل واحد- پارکینگ حیاط

۱۳۸۰ متر ۶ خوابه - طبقه درکل نوساز ; وزرا خ۶روبروی پله اول ک دل افروز پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

درب ریموت

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; وزراء کوچه ۲۰گلفام کوی گل پر ..

کولر . گاز . فن کوئل

- بازسازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; وزراء خ ۲۰ پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; وزراء ک ۶ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کف لمینیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; وزراء بین بخارست و وزراء..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

مناسب دارالترجمه

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; وزراء بعداز کوی ۳۷..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; وزرا نرسیده به بهشتی روبروی سین..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه هشتم ۱۱ ساله ; وزرا نبش کوی یکم برج س..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; وزراء خ بیستم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; وزراء نبش خ پنجم..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

نیمه مبله

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; وزراء کوی شانزده..

گاز . آسانسور . اسپلیت . مبله . دوربین مداربسته . هواساز . مسترروم

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; وزراء کوی چهارم کوی ن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; وزراء کوی شانزده..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۸۴ متر - طبقه چهارم نوساز ; بهشتی بین وزرا و بخارست بر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۹پارکینگ سندی

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; وزرا خ ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی- ۱۰۰متر تراس

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; وزراء خ ۵ ..

شوفاژ . کولر . گاز

یک واحد ۸۵ متری هم موجود می باشد - قابل تبدیل ۱۰۰م.ت پیش ۳م.ت اجاره آبدارخانه آیفون تصوی

۱۰۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; وزرا خ ۱۸ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; وزرا نبش کوی اول برج ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه نوساز ; وزرا کوی شانزدهم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

سند اداری و موقعیت اداری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; وزراء خ پنجم ..

شوفاژ . کولر . گاز

- -

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; وزراء خ هفتم ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; وزرا پایین تراز کوی هشتم پ..

شوفاژ . گاز . اسپلیت

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; وزراء خ سیزدهم پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۱۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; وزرا بعدازخ ۳۷پ..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; وزرا نرسیده به بهشتی روبروی سین..

گاز . آسانسور

بازسازی شده - مبلغ ودیعه از ۳۰ تا ۵۰ م ت قابل تغییر است 

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; وزراء کوی هجدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مسکونی --/۴۰م ودیعه ۲/۵۰۰م اجاره

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; وزرا خ ۱۰ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۴۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; وزراء ک ۲۳ جنب سفارت است..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; وزراء کوی ۱۶ ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اداری :---/۵م----/۴۰م

۲۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; وزراء نبش خ ۳۷..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; وزرا کوچه پنجم پلاک ۲۵ طب..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; وزراء خ شانزدهم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; وزراء خالد جنب سینماآزاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۶۰ متر ۷ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; وزراء نبش خ۳۴ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۱۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; وزراء بعد از خ ۳۷..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

قابل تبدیل تا ---/۵۰ م

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ; وزراء نبش کوی یکم برج س..

گاز . آسانسور . اسپلیت

از سن بنا و تعداد واحدها اطلاع نداشتند

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

وزراء

منطقه 6

شش شهرداری تهران